Valentina Jankauskienė

Valentina Jankauskienė

Bendrosios praktikos slaugytoja